Inscripcions Diagonals Ibé.

Cliqueu aquí per baixar l’imprés  Inscripció Diagonals

                                                                   INSCRIPCIÓ A LES DIAGONALS IBERIQUES

Nom:…………………………………………

Cognoms:  ……………………………………………………..

Adreça postal on enviar el Carnet de ruta: …………………………………………………………

Codi postal …………….         Població ……………………………………………………..

Correu electrónic …………………………………………………………………..

Data de naixement  dia, mes, any:………………………

Nº de llicència: Enviar llicencia escanejada a

rmonraba@gmail.com

Club:  …………………………………………………………………..

Diagonal Iberica a realitzar: ………………………………………………………………..

(Indicar primer la localitat de sortida i després la d’arribada)

Data i hora de sortida:  dia ……………                 hora…………………

Envieu aquestes dades al responsable de les Diagonals Ibèriques a l’adreça  rmonraba@gmail.com

Esquenejeu la vostra llicéncia i l’envieu a la mateixa adreça.

Quota d’inscripció: 6 euros (inclou medalla especial Diagonals Ibériques) Veure model  diametre 5 centímetres.

Pagament: Ingrés o transferència al compte de Randonneurs Catalunya  a CaixaBank IBAN nº ES97 2100 0440 1101 0075 9292 indiqueu el vostre nom i la referencia “Diagonal”

Diligències Randonneurs Catalunya: Un cop rebuda la inscripció i el pagament, enviarem el Carnet de Ruta i la placa de quadre per correu postal, a l’adreça que heu indicat a dalt.

Participant a les DIAGONALS IBÉRIQUES els excursionistes accepten la publicació de la seva identitat en els resultats publicats per la Organització. Mai la seva identitat s’utilitzarà en fins comercials, o es transmetrà a tercers amb aquesta finalitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem  que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de RANDONNEURS CATALUNYA A.C. Si ho desitgeu, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se a RANDONNEURS CATALUNYA A.C.