Reglament Diagolas Ibe.

 1. El recorregut es farà amb bicicleta o altre màquina moguda exclusivament per la força humana.
 2. L’entitat organitzadora és RANDONNEURS CATALUNYA Associació Cicloturisme.
 3. Els punts d’inici i final, la distància mínima i el temps màxim son establerts per Randonneurs Catalunya.
 4. El recorregut pot fer-se indistintament en un sentit de la marxa o el contrari.
 5. Les 9 Diagonals Ibériques, amb kms. mínims, hores màximes, puntuació als Premis “Jussà” i Campionat Randnneur son:
  1. VALÉNCIA  A CORUNYA, 1032 km, 86 hores màxim, 1000 punts.
  2. BARCELONA ALGECIRAS, 1222 km, 102 hores màxim, 1200 punts.
  3. PORTO BARCELONA, 1211 km, 96 hores màxim, 1200 punts.
  4. ALGECIRAS BILBAO, 1048 km, 87 hores màxim, 1000 punts.
  5. BILBAO LISBOA, 917 km, 77 hores màxim, 900 punts.
  6. LISBOA-BARCELONA, 1211 km, 101 hores màxim, 1200 punts.
  7. BARCELONA-A CORUÑA, 1135 km, 95 hores màxim, 1100 punts.
  8. A CORUNYA ALMERIA, 1200 km, 100 hores màxim, 1200 punts.
  9. ALMERIA BILBAO, 1008 km, 84 hores màxim, 1000 punts.
 6. Participar en una Diagonal Ibérica és una activitat personal, Randonneurs Catalunya sols es responsabilitza de:
  1. Establir les 9 diagonals permanents amb els seus respectius límits de temps.
  2. Comprovar que el candidat compleix els requisits d’admisió.
  3. Validar la ruta proposada pel participant.
  4. Facilitar l’imprés d’admisió, carnet de ruta i placa de quadre.
  5. Revisar el Carnet de Ruta un cop concluida la Diagonal.
  6. Revisar i custodiar el relat escrit de la Diagonal.
  7. Homologar la Diagonal.
  8. Atendre i arbritar les reclamacions.
  9. Guardar un registre actualitzat de les Diagonals Ibériques homologades.
 7. Per sol·licitar ser admés en una Diagonal Ibérica cal:
  1. Ser major d’edat.
  2. Estar en posesió d’una llicéncia de Cicloturista (nacional o internacional) vigent, i presentar una fotocópia junt amb la sol·licitud.
  3. Cumplimentar l’imprés de sol·licitud facilitat per l’organització.
  4. Pagar una quota d’inscripció
  5. Presentar a Randonneurs Catalunya una proposta de ruta amb els 9 controls entremitjos, el temps màxim assignat a cada Diagonal Ibérica no es modificarà en funció del trajecte proposat per el candidat.
 8. Els controls de sortida i arribada poden realitzar-se a qualsevol establiment, empresa o comerç, sempre que el segell estampat en el carnet de ruta hi consti el nom de la Població. Cal anotar a la casella del control el dia i l’hora de pas.
 9. Els 9 Controls Entremitjos son els aprovats per Randonneurs Catalunya en base als proposats per el candidat, tenen de complimentar-se igual que els controls de Sortida i Arribada.
 10. De no ser possible obtindre un segell de control, s’accepta una fotografia on es vegi en claretat el nom de la localitat, la bicicleta i la placa de quadre. En aquest cas també cal anotar al carnet de ruta el dia i l’hora de pas i posar-hi “Control fotografic” en lloc del segell.
 11. Es obligatori portar de forma visible, la placa de quadre subministrada per Randonneurs Catalunya.
 12. La situació dels 9 controls entremitjos es distribuirà de forma més o menys homogénia a lo llarg del recorregut.
 13. Randonneurs Catalunya desaconsella l’us d’un vehicle de recolzament. En tot cas tant sols s’acceptaria per prestar servei en els punts de control.
 14. En el cas de no ser accessible algun punt de control per causes de força major (carretera talla, ..) es podrà passar el control a la següent localitat del itinerari original.
 15. Per la homologació un cop finalitzada la diagonal i abans de 30 dies, s’ha de remetre al responsable de les Diagonals Ibériques; el Carnet de Ruta degudament cumplimentat, les fotos acreditatives dels controls fotogràfics, així com una memória de la Diagonal signada pel participant, la qual quedarà depositada a l’arxiu de Randonneurs Catalunya.
 16. En tot moment es respectarà el codi de circulació, sota la pena de la no homologació.
 17. Els comportaments que es puguin considerar ofensius o desconsiderats, ja sigui cap els membres de Randonneurs Catalunya, o a altres persones trobades durant la ruta, poden repercutir a la no homologació de la Diagonal Ibérica.
 18. En cas de que deliberadament o accidentalment coincideixin diversos participants en una mateixa diagonal, es consideraran a titol individual (no com a grup) si bé, en cas d’haver fet junts tot el recorregut, ni haurà prou amb una memória escrita siganada conjuntament.
 19. Randonneurs Catalunya és l’unica entitat capacitada per a la interpretació del present reglament en cas de dupte i/o reclamació. El seu veredicte serà inapelable.
 20. Participant a  les Diagonals Ibériques els excursionistes accepten la publicació de la seva identitat en els resultats publicats per la Organització. Mai la seva identitat s’utilitzarà en fins comercials, o es transmetrà a tercers amb aquesta finalitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem  que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de RANDONNEURS CATALUNYA A.C. Si ho desitgeu, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se a RANDONNEURS CATALUNYA A.C.