Reglament Super Randonnées

REGLAMENT DE LES SUPER RANDONNEES

(Traducció de l’original francès al català per Francesc Porta. Desembre 2014) (Modificacions gener 2017)

Introducció

L’esperit de la Super Randonnée recau sobre la llibertat i la maduresa del Randonneur. Es tracta d’una excursió permanent, en la qual el participant porta tota la iniciativa. Cadascú tria la seva data, la seva hora de sortida, el seu equipatge, com s’organitzarà, com administrarà el seu temps, si dormirà en un hotel o dins el seu sac de dormir o res de tot això. El participant te totes les facilitats per part de l’organització, tan sols la de respectar el temps global segons la seva categoria (Randonneur o Turista) i la de no recorre amb l’ajut d’un vehicle. El participant efectua ell mateix les operacions de control. En una paraula, el participant ha de desenvolupar-se tot sol.

Descripció

Les Super Randonnées son unes excursions permanents organitzades, controlades i homologades per l’Audax Club Parisien. Es desenvolupen en zones muntanyoses sobre un recorregut del voltant de 600 km travessant paisatges grandiosos amb un desnivell positiu superior als 10000 metres.

Les Super Randonnées es poden efectuar segons dues categories:

–          Turista: mitjana de 75 km per dia mínim.

–          En fórmula Randonneur, el temps màxim es de 60 hores. (Aquest temps màxim és ara igual per a totes les Super Randonnées, sigui quin sigui el seu desnivell positiu superior als 10000 metres).

La Super Randonnée es pot realitzar en qualsevol moment de l’any. De totes maneres, vist el caràcter muntanyós del recorregut, caldrà que el participant s’asseguri que les rutes son practicables quan vulgui efectuar la temptativa.

Reconeixement dels participants

Identificació dels participants

Cada participant rep en el moment de la inscripció, un carnet de ruta nominatiu i una placa de quadre. El carnet de ruta serveix de suport per el control sobre el recorregut i l’excursionista l’haurà de conservar durant tota la prova.

Origen dels participants

Aquestes excursions estan obertes a tots els Ciclistes amb llicència d’una Federació Esportiva o sense llicència, inclou els estrangers. Cada participant ha d’estar assegurat en responsabilitat civil, ja sigui a través de la seva Federació, o per una assegurança personal. Les excursions es podran efectuar en solitari o en grup, sobre una màquina moguda exclusivament per la força muscular. Nota del traductor: Al ser redactat a França, quan fa referència als estrangers, s’ha d’interpretar com a no francesos.

Acceptació dels menors

La categoria Randonneur està reservada als ciclistes de més de 18 anys. Els menors de 18 anys han de adjuntar una autorització parental alliberant de tota responsabilitat a l’Audax Club Parisien  (i Randonneurs Catalunya).

Deures dels participants

Donat que la Super Randonnée és purament cicloturística, els participants es consideren que estan en una excursió personal i la responsabilitat del club organitzador no s’ha de veure compromesa en cap cas. També recomanem als participants que estiguin al dia amb la seva assegurança i de respectar les disposicions policials i de tràfic en vigència.

Els participants han de respectar obligatòriament l’itinerari establert (homologat) per l’Audax Club Parisien. Aquest itinerari compren 600 km, està indicat amb precisió sobre el full de ruta que lliurem al participant i on es detallen diversos llocs de control (18 pel cap alt) indicats sobre el carnet de ruta.

Per els participants de categoria Randonneur, la sortida es fa obligatòriament des del punt de sortida oficial. Els participants de categoria Turista poden escollir amb tota llibertat el punt de sortida.

Cada excursionista ha de proveir-se ell mateix de tot allò que necessiti per l’acompliment de la Super Randonnée. Els cotxes seguidors, encara que sigui de forma puntual, estan prohibits sobre el recorregut, inclosos els punts de control.

Per els desplaçaments nocturns, les màquines han d’anar proveïdes d’un enllumenat fitxat sòlidament al davant i al darrera, amb potència luminica suficient, i en constant estat de marxa. Cal portar una vestimenta reflectant, també quan la visibilitat diürna sigui insuficient. Qualsevol infracció sobre aquestes mesures comporta la no homologació de la Super Randonnée…

Per altre banda aconsellem portar un enllumenat de reserva, al davant i al darrera.

També és aconsellable portar una manta de supervivència i un telèfon mòbil,  i de portar un casc així com vestimentes clares. (Nota del traductor: el casc és obligatori a Catalunya)

Inscripcions

El participant ha de fer arribar la petició d’inscripció al responsable, al menys 30 dies abans del dia previst per  la sortida, acompanyat del import de la inscripció i l’import de la medalla en cas que la vulgui. El participant  també pot sol·licitar la medalla una vegada completada la Super Randonnée.

Els carnets de ruta son vàlids 3 anys a partir de l’any d’inscripció. Es pot anular una inscripció retornant el carnet de ruta, en aquest cas només es retornarà l’import de la medalla..

Per la categoria Randonneur, cal que el participant indiqui a l’organitzador la data i hora de sortida prevista en el moment de fer la inscripció. Si decideix tot seguit canviar-la, (data i/o hora) ho ha de fer saber a l’organitzador com a mínim una setmana abans de la nova sortida.

En categoria Turista, no cal que els participants anunciïn la data de la sortida. En contra, si trien un lloc diferent de sortida que l’establert per la categoria Randonneur, aquest lloc l’han de senyalar a l’organitzador en el moment de la inscripció.

Controls i Homologació

Cada Participant ja sigui Turista o Randonneur, ha de indicar en el Carnet de ruta la data i l’hora exacta de sortida, d’arribada i de pas per cada lloc de control intermedi (dia, hora, minut) i completar les informacions demanades ( cognom, nom, adreça etc.).

Igualment ha de testimoniar el seu pas per els llocs de control a través d’una fotografia de la seva màquina sota el panell associat al lloc de control. Per cada Super Randonnée, l’organitzador dona informacions precises sobre la natura i localització d’aquests panells. Aquestes informacions es podran demanar per correu. En algun cas la fotografia podrà, al gust del participant, ser substituïda per l’aposició, sobre el carnet de ruta, d’un segell que porti el nom del lloc del control.

La manca d’una foto (i no reemplaçada per un segell), una hora de pas no indicada o la pèrdua del carnet de ruta (a qualsevol distància que sigui) comporta la no homologació de l’excursió. Cada participant està obligat d’efectuar personalment les operacions de control. Es demanarà una foto per participant. Es podran fer alguns controls secrets a la sortida o durant el recorregut.

Si un participant inscrit a la categoria Randonneur efectua la totalitat del recorregut sobrepassant el temps assignat i que hagi respectat la totalitat dels controls, podrà ser homologat en la categoria Turista.

Cada participant, en cas d’èxit, haurà d’enviar el carnet de ruta degudament completat, així com els fitxers de fotos a l’organitzador per la seva homologació. Se l’hi retornarà el carnet de ruta i veurà el seu nom publicat a la llista cronològica dels llorejats segons la categoria. Aquesta llista serà consultable sobre la cita de l’Audax Club Parisien. Al no ser una competició la Super Randonnée no comporta classificació.

La homologació i atribució de la medalla tindran lloc el mes següent al èxit de l’excursió..

Divers

Igual que totes les organitzacions de l’Audax Club Parisien, La Super Randonnée no és acumulable amb altres organitzacions.

Una Super Randonnée no pot tenir lloc a la vegada en un mateix temps i sobre el mateix recorregut que un BRM de 600 km.

Les Super Randonnées al ser unes excursions permanents, l’organitzador te l’obligació de proposar-les durant tot l’any (sempre que les rutes estiguin obertes a la circulació).  Si l’organitzador desitja proposar una data concreta per el desenvolupament d’una Super Randonnée, ho pot fer a condició de que es respecti el reglament. Sobretot no podrà proposar una asistència motoritzada, ni que sigui puntual. L’organitzador no podrà efectuar les operacions de control en lloc dels participants. L’organitzador haurà de proposar les dues formules, Turista i Randonneur, i no podrà imposar horaris als participants.

Participant a La Super Randonnée, els excursionistes accepten la publicació de la seva identitat dins els resultats publicats per els organitzadors. En cap cas, la seva identitat podrà ser utilitzada per a fins comercials o esser transmesa a uns tercers amb aquest efecte.

El fet d’inscriure’s i de prendre la sortida en una Super Randonnée implica per part de l’interessat l’acceptació, sense cap escusa, del present reglament. Tot frau o temptativa de frau comporta l’exclusió del participant de totes les organitzacions de l’Audax Club Parisien. Tota queixa o reclamació, per qualsevol motiu que sigui, haurà de ser expressat per escrit i adreçat al Comitè Director de l’ACP el qual determinarà, sense possibilitat de rèplica, els cassos indicats en aquest reglament així com els litigis que aquest reglament hauria pogut ometre.

Contacte

                                               Sophie Matter

                                               3960 ancien chemin de Salernes

                                               FR-83570 COTIGNAC  (France)

                                               sophie.matter@audax-club-parisien.com

                                               Telf 04-94-04-36-88 o 06-65-04-42-00

                                               Des de l’estranger: +334-94-04-36-88 o  +336-65-04-42-00

Actualitzat el 31 d’agost del 2017